โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บริการหลักโรงพยาบาลศรีวิไลเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุตติยภูมิขนาด 2.1 ที่ให้บริการ ตรวจรักษาโรค ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสภาพประชาชน ในเขตอำเภอศรีวิไล และพื้นที่ใกล้เคียง

วิสัยทัศน์ :    โรงพยาบาลศรีวิไลเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ สานสายใยสู่ชุมชน

 

 

 

เข้าสู่ระบบ