โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

บริการกายภาพบำบัด

ขอบเขตบริการ
     - งานกายภาพบำบัดให้บริการทางกายภาพบำบัดเพื่อรักษา ฟื้นฟู อาการของผู้ป่วยหรือผู้พิการให้กลับสู่สภาวะปกติหรือใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยนักกายภายบำบัดและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด
     -เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00-16.00
       

จุดเด่น
     - งานกายภาพบำบัดมีหน้าที่ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วย ด้วยเครื่องมือและวิธีทางกายภาพบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ และทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ
 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
alt  

 

เข้าสู่ระบบ