โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

 งานบริหารทั่วไป

ขอบเขตบริการ
 
 

จุดเด่น
 
 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
-งานบริหาร การเงินการบัญชีและพัสดุ
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

    
   
   

-งานธุรการ
   

-งานยานยนต์
  
  

-งานซ่อมบำรุง
   

  
-งานรักษาความปลอดภัย
 
  

     
-งานรักษาความสะอาด
 
  
    
 

 

เข้าสู่ระบบ