โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

อีเมล พิมพ์ PDF

 

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
(
GREEN & CLEAN HOSPITAL)

โรงพยาบาลศรีวิไล

 

          ด้วยโรงพยาบาลเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของประชาชน  การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ดังนั้น โรงพยาบาลศรีวิไล   จึงขอประกาศนโยบาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN  HOSPITAL  โดยใช้กลยุทธ์ของ PIRAB  และ A2IM ดังนี้

1. จัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN  HOSPITAL อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

2. จัดกิจกรรมตามกระบวนการGREEN  ได้แก่

     G = Garbage

            -มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

            -มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอย

             อย่างถูกสุขลักษณะ

     R = Restroom 

            -พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคารผู้ป่วยนอก

     E = Energy 

  -มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร

     E = Environment 

 -มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่

   สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ

  -มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่  กิจกรรมทางกาย (Physical   

   activity) กิจกรรม ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

     N = Nutrition 

  -สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยใน

   ระดับพื้นฐาน

  -จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 

                                                                         ประกาศนโยบาย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 13:19 น.  

เข้าสู่ระบบ