โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

งานเอกซเรย์ โรงพยาบาลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หน้าที่และเป้าหมาย

- ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และผู้รับบริการพึงพอใจ 

ขอบเขตบริการ  

- ให้บริการเอกซเรย์ทั่วไปทุกวัน เวลา 08.00-20.00น. และ เวลา 20.01-08.00น.โทรตามกรณีฉุกเฉิน
 

จุดเด่น

- งานเอกซเรย์ โรงพยาบาลศรีวิไล ได้นำระบบการจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์ในรูปแบบดิจิตอล หรือที่เรียกว่า ระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System) มาใช้ในการจัดการรับส่งข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
alt
  
 ติดต่อสอบถาม

โทร 042497099 ต่อ 120

 

 

 

เข้าสู่ระบบ