โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

สารสนเทศสิทธิบัตรและเทคโนโลยี

ขอบเขตการบริการ


จุดเด่นของงาน
 
 

-เจ้าหน้าที่งานสิทธิบัตร
alt alt alt 
alt  
alt
  
 -เจ้าหน้าที่งานห้องเวชระเบียน
alt alt  
alt alt alt
alt 
 
-เจ้าหน้าที่งาน IT
   
alt
        
-เจ้าหน้างานงานโสตและสื่อ
alt        ย้อนกลับ
alt        
   

 

เข้าสู่ระบบ