โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลศรีวิไล

ขอบเขตการบริการ
บริการสาธารณสุขผสมผสาน 5 ด้านแบบองค์รวม คือ
- ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
- ด้านการป้องกันโรค
- ด้านการรักษาโรค
- ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่เกิดจนตายครอบคลุมทุกคน
ตามสโลแกน  " ดูแลแต่แรกทุกเรื่อง ต่อเนื่อง เบ็ดเสร็จ ผสมผสาน บริการให้คำปรึกษาและส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ "

 title ผลงานเด่่น
   1 วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น
   2 ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
   3 ชมรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน( อสม.)ดีเด่น
   4 ตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ( Long term care )    
   5 หมู่บ้านปรับเปลียนพฤติกรรมเพื่อลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 

                     เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  title
 title 
 title
  title    
  

 

เข้าสู่ระบบ