โรงพยาบาลศรีวิไล

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บทความ

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

อีเมล พิมพ์ PDF

 

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
(
GREEN & CLEAN HOSPITAL)

โรงพยาบาลศรีวิไล

 

          ด้วยโรงพยาบาลเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของประชาชน  การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ดังนั้น โรงพยาบาลศรีวิไล   จึงขอประกาศนโยบาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน GREEN & CLEAN  HOSPITAL  โดยใช้กลยุทธ์ของ PIRAB  และ A2IM ดังนี้

1. จัดทำแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมGREEN & CLEAN  HOSPITAL อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

2. จัดกิจกรรมตามกระบวนการGREEN  ได้แก่

     G = Garbage

            -มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

            -มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอย

             อย่างถูกสุขลักษณะ

     R = Restroom 

            -พัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคารผู้ป่วยนอก

     E = Energy 

  -มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร

     E = Environment 

 -มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผ่อนที่

   สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ

  -มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่  กิจกรรมทางกาย (Physical   

   activity) กิจกรรม ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ

     N = Nutrition 

  -สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยใน

   ระดับพื้นฐาน

  -จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 

                                                                         ประกาศนโยบาย ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 เวลา 13:19 น.
 

เพิมเงินเดือน!!! พกส.

อีเมล พิมพ์ PDF

นั้เป็นกระทู้แรกนะครับ ขอเป็นแจ้งข่าวดีล่ะกัน เนื่องด้วยคำสั่งกระทรวงให้ปรับขึ้นค่าจ้างเงินเดือพนักงานกระทรวงให้เสร็จโดย
  1.รพที่ไม่มีปัญหาทางการเงินใช้เวลา 3 ปี
  2.รพที่ประสบปัญหาทางการเงินใช้เวลา 5 ปี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 20:07 น. อ่านเพิ่มเติม...
 

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล พร้อมประชาชนร่วมทำบุญวันครบรอบ 24 ปี จัดตั้งโรงพยาบาลศรีวิไล

อีเมล พิมพ์ PDF

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล พร้อมประชาชนร่วมทำบุญวันครบรอบ 24 ปี จัดตั้งโรงพยาบาลศรีวิไล

วันที่ 29 พ.ค.2559 นายแพทย์กฤษณพงษ์ ชุมพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีวิไล นำเจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล และประชาชนชาวอำเภอศรีวิไล
ร่วมทำบุญวันครบรอบ 24 ปี การจัดตั้งโรงพยาบาลศรีวิไล พร้อมพระภิกษุสงฆ์จำนวน 16 รูป ณ บริเวณลานเบาหวาน โรงพยาบาลศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารซักฟอก และเครื่องนึ่งเครื่องมือแพทย์ โดยได้รับการสมทบทุนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 119,389 บาท

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณให้ครอบครัวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย
ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต
มีสุขภาพดี แข็งแรง พบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 16:40 น.
 

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อีเมล พิมพ์ PDF

เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 14 มิ.ย.59 เจ้าหน้าที่ รพ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหา 2559 ที่วัดป่าดานวิเวก ต.ศรีชมพู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ซึ่งวัดแห่งนี้มีหลวงปู่ทุย เป็นเจ้าอาวาส เป็นพระอาจารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดตามรูปแบบพระกรรมฐานอย่างแท้จริง ท่านมีปฏิปทาว่าจะไม่สร้างวัตถุถาวรใดๆ เกินความจำเป็น มุ่งปลูกป่าอย่างเดียว เพราะป่ามีความสำคัญกับสรรพสัตว์เป็นอย่างมากเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร เป็นต้นกำเนิดแห่งสายน้ำ โดยได้เริ่มปลูกมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 รวมต้นไม้ที่ปลูกจำนวน 70,000 ต้น บนเนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้เต็ง รัง เป็นต้น เพื่อไห้เกิดความชุ่มชื้นของผืนป่า เป็นปอดของบึงกาฬให้ลูกหลานสืบไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 11:17 น.
 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีวิไล

อีเมล พิมพ์ PDF

 นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลศรีวิไล
       

 

โรงพยาบาลศรีวิไลผ่านการรับรอง HA อย่างเป็นทางการ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 14:42 น.
 

ศรีวิไลเยี่ยมอีกแล้ว ผลงานระดับจังหวัด

อีเมล พิมพ์ PDF

      

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2014 เวลา 14:29 น.
 

สุดยอด รพ.ศรีวิไลสร้างผลงานเด่นแห่งปี

อีเมล พิมพ์ PDF

             

อ่าน : ผลงานเรื่อง มหาวิทยาลัยสุขภาวะชุมชน ต้นทุนสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืน อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ                 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2014 เวลา 19:23 น.
 


หน้า 1 จาก 2

เข้าสู่ระบบ