alt

Attachments:
Download this file (ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง.pdf)บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว11/05/2560:09:57
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง).pdf)ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)04/05/2560:15:02
Download this file (1025.pdf)การกำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และโปร่งใส21/04/2560:11:19
Download this file (1020.pdf)การเรียกรับผลประโยชน์21/04/2560:11:19
Download this file (1018.pdf)สรุปมติ ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่าต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่21/04/2560:11:17
Download this file (985.pdf)มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มเติม21/04/2560:11:15
Download this file (984.1.pdf)พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐21/04/2560:11:13
Download this file (ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พัสดุ.pdf)ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พัสดุ21/04/2560:11:02
Download this file (กำหนดระเบียบวินัยและนโยบายโรงพยาบาลศรีวิไล.pdf)ประกาศโรงพยาบาลศรีวิไล กำหนดระเบียบวินัยและนโยบายโรงพยาบาลศรีวิไล04/04/2560:15:29
Download this file (1030.pdf)ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ03/04/2560:09:07
Download this file (ประกาศรับสมัคร เจ้าหนักงานพัสดุ.pdf)ประกาศรับสมัคร เจ้าหนักงานพัสดุ31/03/2560:11:00
Download this file (523.pdf)ประกาศสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ ๓)20/02/2560:16:38
Download this file (ประกาศ การลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2560.pdf)ประกาศ การลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 256008/02/2560:10:17
Download this file (339.pdf)นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส03/02/2560:08:58
Download this file (มาตรการกำหนดหักเงินส่งคืนลูกหนี้สัญญายืมเงินของทางราชการเกินกำหน_001.pdf)มาตรการกำหนดหักเงินส่งคืนลูกหนี้สัญญายืมเงินของทางราชการเกินกำหนดเวลา01/02/2560:10:13
Download this file (นโยบายผู้อำนวยการรพ.ศรีวิไล ประจำปี 2560.pdf)นโยบายผู้อำนวยการรพ.ศรีวิไล ประจำปี 256001/02/2560:09:32
Download this file (243.pdf)สรุป-มติ ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติคครั้งที31/01/2560:14:04
Download this file (regis 12012560.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป12/01/2560:17:07
Download this file (Green & Clean Hospital.pdf)นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล Green&Clean Hospital10/01/2560:13:34
Download this file (3775.pdf)รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธาฯ20/12/2559:10:47
Download this file (JOB1059.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐18/10/2559:11:46
Download this file (2938.pdf)ประกาศรับสมัครผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกร28/09/2559:12:54
Download this file (2937.pdf)ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสรรหา(กกต.สหกรณ์)และอนุกรรมการสรรหา ชุดที่ 3928/09/2559:12:54
Download this file (รับพนักงานราชการ.pdf)รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ26/09/2559:09:35
Download this file (2658.pdf)แจ้งหน่วยบริการที่ระบบข้อมูลที่มีคุณภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการบริหารจัดการระดับ06/09/2559:08:52
Download this file (Money59.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการเงินและการบัญชี17/08/2559:11:01
Download this file (1935.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป งานการเงินและบัญชี21/06/2559:16:56
Download this file (1751.pdf)ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสอบความรู้ เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโร08/06/2559:15:48
Download this file (1746.pdf)โรงพยาบาลปากคาดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วนเหลือคนไข้07/06/2559:15:06
Download this file (1692.pdf)ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และทักษะ คร03/06/2559:11:18
Download this file (per001.pdf)ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลศรีวิไล01/06/2559:15:35
Download this file (1647.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย/แผน01/06/2559:13:58
Download this file (1560.pdf)รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถพิเศษ26/05/2559:12:38
Download this file (คำสั่งโรงพยาบาลศรีวิไล-แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย-เครื่องมือ.pd)คำสั่งโรงพยาบาลศรีวิไล-แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย-เครื่องมือ24/05/2559:13:30
Download this file (1459.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักว17/05/2559:10:24
Download this file (1458.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ17/05/2559:10:23
Download this file (1337.pdf)รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)04/05/2559:17:36
Download this file (1328.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สังกัดสำนัก04/05/2559:16:37
Download this file (1274.pdf)บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สัง28/04/2559:12:11
Download this file (1263.pdf)ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ28/04/2559:11:29
Download this file (1260.pdf)ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุงโรงพยาบาลปากคาด28/04/2559:11:01
Download this file (1176.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.บุ่งคล้า20/04/2559:16:03
Download this file (result0.pdf)ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคว05/04/2559:16:38
Download this file (938.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.ศรีวิไล26/03/2559:08:59
Download this file (789.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข รพ.บึงโขงหลง10/03/2559:17:28
Download this file (398.pdf)การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข08/02/2559:14:31
Download this file (331.pdf)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเข้าวัดทุกวันพระ04/02/2559:10:14
Download this file (321.pdf)รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว02/02/2559:10:10
Download this file (192.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ22/01/2559:09:10
Download this file (128.pdf)รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่15/01/2559:18:36
Download this file (108.pdf)ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรร 12/01/2559:16:13
Download this file (55.pdf)บสมัครนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทโค07/01/2559:13:21
Download this file (1.pdf)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ04/01/2559:14:28
Download this file (3800.pdf)ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือก21/12/2558:18:59
Download this file (3749.pdf)เชิญชวนเข้า โครงการ " สวดมนต์ข้ามปี ทำปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ "18/12/2558:18:18
Download this file (3668.pdf)ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป08/12/2558:17:31
Download this file (3393.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาช06/11/2558:17:59
Download this file (3392.pdf)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพง.ทันตสา06/11/2558:17:47
Download this file (2832.pdf)แจ้งการดำเนินการย้ายข้าราชการและลูกจ้างประจำ17/09/2558:08:41
Download this file (2664.pdf)การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย-บึงกาฬปี255829/08/2558:19:01
Download this file (แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ.pdf)แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ05/08/2558:10:23
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง28/07/2558:20:59
Download this file (เชิญเจ้าหน้าที่ประชุม.pdf)เชิญเจ้าหน้าที่คณะทำงานLTC/COCโรงพยาบาลศรีวิไลประชุม20/07/2558:12:03
Download this file (ประกาศปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง20/07/2558:12:00
Download this file (นโยบายโรงพยาบาลศรีวิไล-รพ.คุณธรรม.pdf)นโยบายโรงพยาบาลศรีวิไล รพ.คุณธรรม22/06/2558:13:12
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ30/05/2558:08:31
Download this file (ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด26/05/2558:07:13
Download this file (ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ.pdf)ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ26/05/2558:07:12
Download this file (ออกซิเจน.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(Oxygen sat) 3 เครื่อง11/05/2558:15:43
Download this file (การทำงานของหัวใจ.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัติโนมัติ11/05/2558:15:40
Download this file (น้ำเกลือ.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ(Infusion pump) 2 เครื่อง11/05/2558:15:43
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างออกซิ.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างออกซิ11/05/2558:09:35
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างหัวใจ.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างหัวใจ11/05/2558:09:34
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างน้ำเกลือ.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาและคณะกรรมการตรวจการจ้างน้ำเกลือ11/05/2558:09:34
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ11/05/2558:09:34
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด11/05/2558:09:33
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ11/05/2558:09:33
Download this file (result200415002.pdf) ประกาศผลสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์20/04/2558:14:04
Download this file (result200415001.pdf)ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้าง20/04/2558:10:38
Download this file (kumsung1.pdf)แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(เพิ่มเติม)17/04/2558:15:37
Download this file (992.pdf)ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเวบไซต์30/03/2558:09:33
Download this file (วิธีปฏิบัติการรับเอกสาร-พัสดุโรงพยาบาลศรีวิไล.pdf)วิธีปฏิบัติการรับเอกสาร-พัสดุโรงพยาบาลศรีวิไล25/03/2558:19:38
Download this file (สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเกํบเครื่องนึ่งและห้องอบแก๊ส.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเกํบเครื่องนึ่งและห้องอบแก๊ส25/03/2558:17:22
Download this file (สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์_001.pdf)สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์25/03/2558:17:21
Download this file (873.pdf)ขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และชื่อตำแหน่ง จากแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ19/03/2558:08:54
Download this file (842.pdf)การจัดงานรื่นเริงในสถานที่ราชการ19/03/2558:08:53
Download this file (782.pdf)กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ19/03/2558:08:52
Download this file (772.pdf)การแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญ19/03/2558:08:52
Download this file (3223.PDF)กระทรวงสาธารณสุข/กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ06/11/2557:10:40
Download this file (xxx.pdf)ประกาศแจ้งการยกเลิกสอบราคา30/09/2557:16:28
Download this file (2655.pdf)แจ้งการเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท.)(สส.ชสอ.)15/09/2557:13:14
Download this file (scangas.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องนึ่งและห้องอบแก๊ส12/09/2557:09:51
Download this file (resultx.pdf)ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปาก11/09/2557:16:17
Download this file (nstnew.pdf) ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์03/09/2557:17:18
Download this file (den45.pdf)ประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปาก27/08/2557:12:44
Download this file (2356.pdf)สหกรณ์ออมทรัพสาธารณสุขหนองคายประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้13/08/2557:09:33
Download this file (2346.pdf)ประกาศรับสมัครและคัดเลือกแต่งตั้งบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงาน13/08/2557:09:32
Download this file (2345.pdf)ประกาศรับสมัครและคัดเลือกแต่งตั้งบรรจุเป็นข้าราชการหลายตำแหน่ง13/08/2557:09:31
Download this file (1579.pdf)รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า03/06/2557:15:59
Download this file (1510.1.pdf)แบบฟอร์มขออนุมัติออกนอกพื้นที่หลังจากการประกาศกฎเคอร์ฟิว03/06/2557:14:59
Download this file (1510.pdf)ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ03/06/2557:14:57
Download this file (มมส1.pdf)มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์24/05/2557:17:42
Download this file (web1.pdf)ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรีภาคสมทบ ประจำปี ๒๕๕๗28/04/2557:15:30
Download this file (20140418_105343-1-b9d487a30398d42ecff55c228ed5652b.pdf)ขอเชิญร่วมสั่งจองเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงพย28/04/2557:15:27
Download this file (1127.pdf)โรงพยาบาลปากคาด ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 21/04/2557:16:52
Download this file (637.pdf)สสจ.กำแพงเพชร ใบเสร็จรับเงินสูญหาย25/03/2557:15:17
Download this file (155.pdf)ขอยกเลิกประกาศการรับสมัครและคัดเลือก ฯ ระบบสอบตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗04/02/2557:13:20
Download this file (158.pdf)ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย04/02/2557:13:20
Download this file (164.pdf)ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United Worid Colleges (UWC) ประจำปีการศ04/02/2557:13:19
Download this file (888.pdf)ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการที่ 814/01/2557:12:47
Download this file (3531.PDF)ข้อมูลการจัดสรรโควตาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขปีการศึกษา 255703/01/2557:15:17
Download this file (bk1228.pdf)โรงพยาบาลบึงกาฬเปิดรับสมัครงานตำแหน่งจพ.เภสัชกรรมและ...28/12/2556:08:11
Download this file (3079.pdf)ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต 27/11/2556:10:32
Download this file (3094.pdf)ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่11 27/11/2556:10:12
Download this file (3081.pdf)แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ26/11/2556:16:31
Download this file (3119.PDF)ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น26/11/2556:16:21
Download this file (3200.PDF)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พงก.รพ.บึงกาฬ22/11/2556:09:28
Download this file (2902.pdf)รายงานการประชุม กก.บริหารงานบุคคล สสจ.บึงกาฬ08/11/2556:07:19
Download this file (2906.pdf)โรงพยาบาลบึงกาฬเปิดรับสมัครงาน08/11/2556:07:11
Download this file (2933.pdf)ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด08/11/2556:07:08
Download this file (sung.pdf)กำหนดการขยายเวลาไว้ทุกข์05/11/2556:15:30
Download this file (blh.pdf)โรงพยาบาลบึงโขงหลง ประกาศรับสมัครงาน05/11/2556:15:24
Download this file (msu.PDF)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี05/11/2556:15:16
Download this file (ssjfghmr.pdf) สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.หนองคาย แจ้งการเปิดรับสมัครสมาชิก(สส.ชสอ.) 05/11/2556:15:11
Download this file (trhytr.pdf) ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการชุ05/11/2556:15:09
Download this file (dfd.pdf)ประชาสัมพันธ์โครงการการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ ทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง05/11/2556:00:55
Download this file (ssjkk.PDF)แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖05/11/2556:00:53
Download this file (bangsi.pdf)รพ.บางไทรรับย้ายข้าราชการ04/11/2556:18:06
Download this file (เช_ญประช_มจ_ดทำแผน.pdf)ประกาศ เรียนเชิญประชุมจัดทำแผน18/10/2556:16:04
Download this file (ho1.pdf)ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ รพ.ศรีวิไล09/10/2556:08:34
Download this file (2652.doc)ให้ รพช./สสอ.ทุกแห่ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล,ปรับปรุงสถานะลูกจ้างชั่วคราว02/10/2556:15:36
Download this file (jit0956.doc)โรงพยาบาลศรีวิไล ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักจิตวิทยา1 อัตรา13/09/2556:15:24
Download this file (stou.PDF)มหาวิทยาลัยสุโขทัยจัดงานคืนสู่เหย้าชาว วส. 5609/08/2556:14:18
Download this file (20130726_104353-1-e1314fc026da60d837353d20aefaf054.pdf)โรงพยาบาลบึงกาฬเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง09/08/2556:13:51
Download this file (LR.ppt)ชุดสิทธิประโยชน์สำหรับรับผู้รับบริการ โรงพยาบาลศรีวิไล07/08/2556:11:47
Download this file (impact.pdf)กรมอนามัยจัดประชุมวิชาการ ODOB อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี 878 อำเภอ31/07/2556:14:05
Download this file (bk002.pdf)เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ30/07/2556:09:58
Download this file (bk001.pdf)ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลบึงกาฬ30/07/2556:09:56
Download this file (jit01.doc)ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักจิตวิทยา1 อัตรา26/07/2556:09:51
Download this file (aids01.doc)ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา26/07/2556:09:50
Download this file (กุมาร.pdf)ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ26/07/2556:08:24
Download this file (cell.pdf)สำนักการแพทย์ทางเลือก ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเรื่ง เซลล์บำบัด เซลล์แกะ26/07/2556:08:22
Download this file (gal.pdf)คณะพยาบาลศาสตร์ ม. ขอนแก่นเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง The ๓ Global Congress for Qua26/07/2556:08:21
Download this file (ssj_sa01.pdf)สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายเปิดรับสมัคร สสทธ24/07/2556:09:03
Download this file (เชิญเข้ารับการอบรม ประจำปี ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุข.pdf)เชิญเข้ารับการอบรม ประจำปี ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุข.pdf21/07/2556:18:14
Download this file (w.pdf) สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม18/07/2556:16:05
Download this file (ict001.doc)ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมให้ความรู้ชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ พร้อมหารือประเด็นต่างๆ18/07/2556:15:33
Download this file (wo.doc)ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง จนท.ธุรการ 1 อัตรา10/07/2556:15:33
Download this file (jit2556.doc)ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักจิตวิทยา1 อัตรา24/06/2556:13:25
Download this file (แบบกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตั้ง.docx)ตัวอย่างแบบกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบ07/06/2556:12:32
Download this file (รายการยา1.xls)เลข24หลัก บัญชียารพ.สต.เครือข่าย อ.ศรีวิไล update30/05/2556:14:40
Download this file (20130430_155332-1-b9d487a30398d42ecff55c228ed5652b.pdf)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เชิญอบรมเรื่อง การดูแลสุขภาพตา และภาวะหยุดหา03/05/2556:08:30
Download this file (56042401.PDF)กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบความรู้24/04/2556:09:00
Download this file (ชื่อ Skype ระบบให้คำปรึกษา เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไล.doc)ชื่อ Skype ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีวิไล23/04/2556:16:44
Download this file (0004.pdf)ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพสมัครเข้ารับการอบรมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย15/04/2556:13:55
Download this file (4504_msu.pdf)มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี๒๕๕๖ คสาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต28/03/2556:12:03
Download this file (4505_msu.pdf)มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี๒๕๕๖ สาขาโภชนาการและการจัดการควา28/03/2556:12:01
Download this file (111.pdf)เชิญชวนส่งบทความสุขภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุ07/03/2556:20:29
Download this file (skype_maual.pdf)ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมSkype24/02/2556:13:05
Download this file (คู่มือการใช้โปรแกรมแจ้งซ่อม.pdf)คู่มือการใช้โปรแกรมแจ้งซ่อม19/02/2556:12:02
Download this file (dksh-dm.pdf)การอบรมการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาล Accu-Chek Performa24/01/2556:12:00
Download this file (pasadu_ser.xls)แบบสำรวจรายการครุภัณฑ์ในหน่วยงาน(ไฟล์Excel2003)11/01/2556:09:19
Download this file (nures.pdf)ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภา08/01/2556:08:20
Download this file (ข้อมูลหน่วยงาน เพื่อลงในเวบไซต์โรงพยาบาลศรีวิไล.doc)ข้อมูลหน่วยงาน เพื่อลงในเวบไซต์โรงพยาบาลศรีวิไล02/01/2556:10:40