alt

Attachments:
Download this file (UC_90.pdf)แผนงบลงทุนUC60 รวมจังหวัดบึงกาฬ (90%)30/01/2560:14:53
Download this file (UC60_10.pdf)แผนงบลงทุนUC60 รวมจังหวัดบึงกาฬ (10%)30/01/2560:14:49
Download this file (รายงาน อปสข.แจ้งอนุมัติงบลงทุน.pdf)รายงาน อปสข.แจ้งอนุมัติงบลงทุน25/01/2560:11:45
Download this file (195102_แจ้งอนุมัติแผนงบลงทุน_สป.สธ._271259.pdf)แจ้งอนุมัติแผนงบลงทุน25/01/2560:14:44
Download this file (Green & Clean Hospital.pdf)นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล Green&Clean Hospital10/01/2560:13:29
Download this file (แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ.pdf)แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ05/08/2558:10:22
Download this file (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf)ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง28/07/2558:20:58
Download this file (ประกาศปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร รพ.สต.นาแสง20/07/2558:11:59
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ.pdf)ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ30/05/2558:08:31
Download this file (ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด26/05/2558:07:16
Download this file (ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ.pdf)ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องควบคุมปริมาณน้ำเกลือ26/05/2558:07:16
Download this file (ออกซิเจน.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด(Oxygen sat ) 3 เครื่อง11/05/2558:15:44
Download this file (น้ำเกลือ.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องควบคุมปริมษณน้ำเกลือ(Infusion pump) 2 เครื่อง11/05/2558:15:43
Download this file (การทำงานของหัวใจ.pdf)ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ11/05/2558:15:47
Download this file (result200415002.pdf) ประกาศผลสอบราคาเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์20/04/2558:14:03
Download this file (result200415001.pdf)ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้าง20/04/2558:10:36
Download this file (สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเกํบเครื่องนึ่งและห้องอบแก๊ส.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเกํบเครื่องนึ่งและห้องอบแก๊ส25/03/2558:17:22
Download this file (สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์_001.pdf)สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่ำกว่า-125-ปอนด์25/03/2558:17:21
Download this file (scangas.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเครื่องนึ่งและห้องอบแก๊ส12/09/2557:09:52
Download this file (resultx.pdf)ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปาก11/09/2557:16:17
Download this file (nstnew.pdf) ประกาศสอบราคาคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์03/09/2557:17:15
Download this file (den45.pdf)ประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟันในช่องปาก27/08/2557:12:42
Download this file (swl001.pdf)ประกาศสอบราคาจ้างสร้างห้องน้ำห้องประชุมโรงพยาบาลศรีวิไล18/07/2556:15:24